תנאי שימוש

תקנון החברה

השימוש באתר האינטרנט של דידי ביוטי  בע"מ (להלו- "האתר") ובכל התכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו, מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקשת
לקרוא אותם בקפידה. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון נקבה לצרכי נוחות בלבד 
.והם מתייחסים, כמובן, גם לגברים

הגדרות
:בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן

החברה - חברת דידי ביוטי  בע"מ
 המוצרים - המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה 
זמן אספקת הסחורה
דואר שליחים: עד 14 ימי עסקים מעת ביצוע ההזמנה
 יום אספקת הסחורה – היום בו נמסרה הסחורה ליעד המבוקש ע"י הלקוחה
 כתובת למשלוח דואר - הכתובת אשר נרשמה ע"י המזמינה בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח. הזמנות
 יום ביצוע ההזמנה - היום בו בוצע התשלום בכרטיס האשראי/העברה בנקאית
 ימי עסקים הינם ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד 
לקוחה – רוכשת המוצר/ים באתר החברה

כללי
 האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת מוצרי קוסמטיקה, מניקור, פדיקור מיובאים והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה
 לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה במייל  או    בטלפון מס054-4933901
 בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר.
 תקנון זה הנו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולשת באתר ו/או המזמינה דרך האתר
 הנך מצהירה ומסכימה, כי ידוע לך שבשימושך באתר, הנך מצהירה כי קראת והבנת את כל התנאים שלהלן, כי הנך מסכימה להם ומתחייבת לקבל על עצמך את כל ההתחייבויות הנוגעות לך על-פיהם ו/או הנובעות מהם, וכי יש בשימושך זה כדי הסכם בינך לבין החברה (להלן - ההסכם או הסכם זה)
 כל המבצעת הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהירה, כי עם ביצוע הפעולה, היא קראה תקנון זה, וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה
 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי זאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת
 רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. כן מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר
 החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן
 כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח
 הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי ותשלום בפועל) אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב הלקוחה לפי המחירים המעודכנים בעת ביצוע השלמת ההזמנה והתשלום בפועל
 הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך
 תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן, תנאי השימוש חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים
 הינך מתחייבת לעשות שימוש באתר אך ורק למטרות שימוש אישי ולא מסחרי, ונאסר עליך להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע או התוכנה או התמונות או כן מידע אחר שמקורם באתר
 הנך מתחייבת לעשות שימוש באתר אך ורק למטרות חוקיות ומבלי לגרוע מהאמור לעיל לא תשתמשי באתר ו/או תפיצי באמצעות האתר כל חומר שיש בו משום
(א) פגיעה או הפרה עפ"י כל דין שהוא בזכויות החברה ו/או בזכויותיהם של צדדים שלישיים כלשהם; או\
(ב) עברה, איום, ניצול לרעה, לשון הרע, פגיעה בפרטיות, גסות רוח, תועבה או אי 
נעימות כלשהי; או 
(ג) עידוד התנהגות המהווה עבירה פלילית או המקימה חבות אזרחית או שיש בה
הפרת דבר חקיקה כלשהו; או 
(ד) פרסומת או שידול לרכישת מוצרים או שירותים, אלא אם כן ניתן לכך אישור
חברה מראש ובכתב.
(ה) כל שימוש באתר על ידך אשר, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של חברה, יש בו כדי להגביל, להרתיע או למנוע מאחר את השימוש באתר הינו אסור בהחלט ומהווה הפרה של הסכם זה. מובהר כי אין כאמור לעיל כדי לגרוע מחברה כל סעד חוקי העומד לרשותה בגין הפרת תנאי ו/או הוראה כלשהיא בהסכם זה.

הרשמה לאתר החברה וביצוע הזמנות דרך האתר

רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוחה רשומה באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר, כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה
 הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוחה כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה
 על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, תחוייב הלקוחה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול ועל כן יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
 עם ביצוע ההזמנה ע"י הלקוחה, תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע"י חברת האשראי, תישלח הודעה על כך ללקוחה שהעסקה אכן אושרה
 פרטי ההזמנה כפי שהזינה הלקוחה בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה
 במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי, תקבל מבצעת הפעולה הודעה מתאימה על כך והיא תתבקש למסור אמצעי תשלום אחר
 אישור פעולת הרכישה מותנה בכך שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. במידה ולא צויין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, ולרוכשת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכשת ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוחה כל סכום ששילמה במידה ואכן שילמה לחברה ו/או תבטל החברה את החיוב, במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים אשר אינם בשליטת החברה ובהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוחה לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי הלקוחה.
 כל לקוחה תהיה רשאית להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון פרטים מדוייקים של היעד המבוקש בטופס ההזמנה – אך היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי הלקוחה יישמר במאגר החברה כיעד המבוקש של הלקוחה
 במידה והלקוחה לא תשנה את פרטי היעד המבוקש למשלוח המוצר/ים – החברה תשלח את המוצר/ים ליעד המבוקש האחרון של הלקוחה אשר יהיה ברשומות החברה בעת ביצוע הרכישה
 יודגש כי החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוחה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, בין היתר אולם לא רק, במקרים בהם
אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים
 אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר
 אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה
 אם הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר
 אם ישנו חוב כספים לחברה או לחברות הקשורות עמנו והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו
 אם כרטיס האשראי שברשות הלקוחה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי
 לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת הלקוחה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח ללקוחה עדכונים באמצעות חשבונה באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982
 במידה והלקוחה אינה מעוניינת לקבל מאת החברה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה וכו' יהיה עליה להודיע על כך לחברה
 אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוחה אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה, הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוחה לשם השלמת העסקה או ביטולה.
 על פי חוקי האתר והחברה, קבלת מתנה / הנחה במסגרת מבצע מוגבלת לפריט אחד ללקוחה

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

 הלקוחה מודעת כי אין החזרת/החלפת מוצרים מאחר וחלים על מוצרינו הגבלת החזרות מטעם משרד הבריאות. ביצוע הזמנה דרך האתר הינו סופי וביטול הזמנה מתאפשר במקרים הבאים

- במידה ולא הושלם החיוב בכרטיס האשראי.

במקרה של מכירה מרחוקקיימת זכות ביטול עסקה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר  בתנאים הבאים

 שערך המוצר הוא מעל ל-50 ש"ח 51 שקלים ומעלה

שהמוצר הוחזר למשרדנו באריזתו המקורית בצירוף חשבונית

 שהמוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש על ידי הצרכן

 מובהר בזאת כי לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות

קניין רוחני ואבטחת מידע
האתר מכיל חומרים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות
קנייניות, לרבות תוכן, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוסיקה וקול, אשר חלקם
בבעלות חברה. יתרה מזאת, כל האתר, על כל תוכנו מוגן באמצעות זכות יוצרים כיצירה שלמה
 אינך רשאית לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה, להשתמש באתר או בכל חלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר כולו,או חלקו למטרות כלשהן, זולת אלו המפורטות בהסכם זה. למרות זאת, הנך רשאית
להעביר נתוני מידע מהאתר אל המחשב שלך (DOWNLOAD) (להלן - שליפה)
לצורך שימושך האישי בלבד, במקום בו הותר הדבר במפורש

 למעט שליפה לצורך שימושך האישי, במקום בו הותר הדבר במפורש, אינך רשאית לבצע כל העתקה, הפצה, שידור, העברה, פרסום או ניצול אחר של נתוני מידע שהועברו מהאתר אל מחשבך, ללא אישור מראש ובכתב מאת חברה, או בעל הזכויות במקרה ואין זו החברה.
בכל מקרה שבו ,תעתיקי, תפיצי, תשדרי, תעבירי, תפרסמי או תבצעי ניצול מסחרי אחר של נתוני המידע שהועברו מהאתר אל מחשבך, באופן חוקי ובהתאם לתנאי הסכם זה, אינך רשאית לשנות, או למחוק את שמו של בעל הזכויות במידע האמור, סימני מסחר או סימני הגנת הזכויות המופיעים על גבי המידע האמור. 
 הנך מכירה בכך שאין בביצוע שליפה ו/או כל פעולה חוקית אחרת באתר בכדי להקנות לך זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל

 אנו משתדלים לתאר את הצבע באופן הכי קרוב שניתן למציאות. יחד עם זאת, ייתכנו הבדלי צבעים בין התמונה למציאות ולכן תשלום המשלוח על החלפת הצבע יחול על הלקוחה

המידע המופיע באתר וקישורים
 הנך מכירה בכך ומסכימה כי האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו ו/או כל חומר או מידע שהגישה אליו נעשית באמצעות האתר, השירות המוענק באמצעות השימוש באתר והתוכנות העומדות בבסיסו, מוגשים ומועמדים לרשותך כמות שהם (AS IS) וכי אין לראות במידע המסופק באמצעות האתר משום מתן התחייבות ו/או מצג כלשהם, בין אם במפורש, מכללא או מכוח כל דין, כלפיך ו/או כלפי צדדיים שלישיים כלשהם, לרבות מצגים ו/או התחייבויות בנוגע לאיכותו, אמינותו, מידת הדיוק, השלמות ורמת העדכון של המידע האמור וכן שימושו המסחרי ו/או התאמתו למטרה מסוימת כלשהי. לפני ביצוע כל עסקה, השקעה ונטילת חבות כספית מכל סוג שהוא, בהסתמך על מידע המצוי באתר, החברה ממליצה לך לבדוק את העובדות לאשורן לרבות היוועצות ביועץ מוסמך בתחום הרלבנטי. 
 החברה לא תחוב בכל אחריות מכל סוג שהוא לגבי החלטות ו/או פעולות, לרבות עסקיות, כלכליות ו/או כספיות אשר תקבל ו/או תעשה בהסתמך על מידע המסופק ע"י ובאמצעות האתר 
 הנך מאשרת, כי במידה ויש באתר קישורים לאתרים אחרים (להלן - "האתרים המקושרים"), לרבות באמצעות צדדים שלישיים המפרסמים באתר, ידוע לך כי כל מידע מכל סוג שהוא באתרים המקושרים, לרבות מידע מסחרי, אינו נערך על ידי חברה ולחברה אין כל שליטה עליהם. הנך מאשר, כי ידוע לך שיתכן והתוכן שבאתרים הנ"ל שגוי, חלקי, מקומם, בלתי מוסרי ובלתי חוקי וכי חברה אינה אחראית להם וכי לחברה אין אפשרות לקבוע את מידת המהימנות, החוקיות ו/או המוסריות שלהם, וכי על הסתמכות על האתרים המקושרים הנה באחריותך המלאה והבלעדית.
 הנך מסכימה, מצהירה ומתחייבת במפורש ליטול על עצמך בלבד את כל האחריות לרבות כל סיכון אפשרי הנובעים מכל שימוש שתעשה באתר ו/או בכל קישור שיהיה מהאתר לכל אתר אחר
הפסקת השירות
 הנך מאשרת, כי ידוע לך שהחברה תהיה רשאית לסגור את האתר או לשנות את מהות השימוש בו, בכל עת שתחפוץ. החברה תעשה את מירב המאמצים להודיע על שינוי כאמור לעיל בהודעה שתפורסם באתר
סמכות שיפוט
 הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט בלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית-משפט.